حکایت چهارم حکیم سنایی غزنوی

اندر آن دم که مبدع اشیا
کرد نقش وجود را پیدا
قدسیان چشم بر تو بگشادند
حال را در تردد افتادند
یوسفی دیده‌اند زیبا روی
شاهدی دیده‌اند نیکوخوی
از عدم آمده به شهر وجود
کرده منزل به طالع مسعود
سنایی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.