حوض کوثر – ملا عبدالواحد واعظی

🌷حوض کوثر 🌷

عزیزم ناز یکسر میفروشد 🌷🌷
فروغ ماه انور میفروشد 🌷🌷

به چشمان خمار آلوده هردم 🌷🌷
به عاشق گنج گوهر میفروشد 🌷🌷

برای جسم زنگ آلود عاشق 🌷🌷
تبسم را به زیور میفروشد 🌷🌷

محبتخانه ئ دل کرده تسخیر 🌷🌷
بمژگان نوک خنجر میفروشد 🌷🌷

شراب جاودانی از لب لعل 🌷🌷
یقین ازحوض کوثر میفروشد 🌷🌷

شقایق های رخسار دل انگیز 🌷🌷
برای غنچه پرور میفروشد 🌷🌷

زکات حسن زیبا را به دلدار 🌷🌷
به ناز و عشوه بهتر میفروشد 🌷🌷

مرا در نزد شهنازم رسانید 🌷🌷
دوای رنج بستر میفروشد 🌷🌷

بساط عشق را در بستر دل 🌷🌷
به اشک دیده ئ تر میفروشد 🌷🌷

کنار ساحل نازش نشستن 🌷🌷
به عاشق حکم لنگر میفروشد 🌷🌷

برای محبوب دلها چو واعظ 🌷🌷
قلم در کنج دفتر میفروشد 🌷🌷

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.