حلاوت کلام سید همایون شاه عالمی

حلاوت کلام
شیرینی در زبان تو قــــند و عـــــسل بوَد
شهـــد از زبانِ پُر شکـــــرت بی بَدل بود
آهـــنگ خنده هــــای تو چنگی به دل زند
زیبایی هــــای غنــچه لــــبت بی مَثَل بوَد
هـــــر چند در فراق تو خون گریه میکـنم
هــر مشکـــلم زخنده یی تو دانی حل بوَد
والله که آن صدای خوشت ساز زندگـیست
مــــــــرگم بدون قــــربت ِ تو بی اجل بوَد
نتوانمــــی بیان بکنم حــــــالِ زارِ خویش
گویی فغان و گریه یی من بی محــــل بوَد
رفتی تو از کنار و مـــــرا دل پریده رفت
سختی به قلبِ سنگ ِ تو گــــویی جَبَل بوَد
بی تو هـــــــــــزار بار بمیرم به حالِ زار
هــــــر لحظه این نفس به گمانِ اجل بوَد
روزی اگر بهـــــــارِ وصالت خجسته شد
گل هـــــــای نا شگفته یی تو بی خلل بوَد
رنگین ترانه هایِ (همایون) زعشق تست
بنگر که شعر عاشقــــانۀ او هم غزل بوَد
8نوامبر 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.