حضور اولیا حیدری وجودی

حضور اولیا
درین محفل کـــه سرتــاسر حضور است
حضـور اولیـــای پـــــر غــــرور است
معین الدین حســــــــن اینجــاست حاضر
نظام الدین که سرتــاپــــای نــــور است
بچشم دل بیــــــن فـــــر و شکـــــوهش
که اینجا چتر شاهـی بــــال مـــــور است
بـــــه دلها نـــــور توحیــد اســت جـاری
سرود وحــدت و ســـاز و ســرور است
بهرجایی که حسنـــــــی در تجلـــی ست
بچشم اهل مشــــرب کــــوه طـــور است
بــــه آوای ربــــــاب ای صـــاحـــب دل
نهفتــــه معنــــی هـــــوالغفــــــور است
کجا بـــا تـــــورســـــــد ایجـــــان جانان
که مسکین حیدری از خویش دور است
نجم العرفا حيدري وجودي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.