حضرت صاحب تبریزی – سید احمد حدیث

آرامگاه حضرت میرزا محمدعلی صائب تبریزی علیه رحمه
هوس تسلیم حیرت شد چو بشکستم قفس اینجا
که مرغ دل پرید آسان نبودش یک جرس اینجا
عجب جوش وخروش است به این و آن چودل بستم
خموشی در کجا یابم که باشد تا نفس اینجا
چو دیدم مهر گردون را خون آشام نبوده بیش
چرا؟ مردم به دور آن چو افتاده مگس اینجا
مروت رفت از این مردم ندیدم یک دل آرامی
ملایم چون زمختی شد ز انظار عبس اینجا
جهات بیکران طی شد ز بال این خیالاتم
چه طیران میکند این دل زدست این هوس اینجا
ز پیچا پیچ زلفانش چو گردابی از این هایل
به هر که بنگری جانم گرفتار است ز بس اینجا
یکی چون کوه طور باشد که دارد جوهر دانش
دگر چون ماش می بینم اویزان است ز کس اینجا
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.