حسب ِ یار سید همایون شاه عالمی

حسب ِ یار
آه ِ آتش پاره ام را همچو خاکستر ببر
زین محیط ِ فتنه کاران عالم ِ دیگر ببر
خانه تاریک است لیکن شمع تاریکم نگر
گشته آخر قطره قطره پای همچون سر ببر
شیخ ِ ما از آتش ِ دوزخ هراسان میشود
گشته جسم ِ خاکی ِ من آتش ِ اخگر ببر
تا مراد ِ خویش بستم بر امید ِ حسب ِ یار
نیست پروا از گژیی چرخ بازیگر ببر
لرزه ام افتاد در تن تا شنیدم حرف ِ او
صوت ِ بازار جهانرا رو ز پشت در ببر
من دلیل ِ آمدن را سخت کردم جستجو
در کمان ِ عقل نَبوَد تیر آنسو تر ببر
عجز آمد در سرشتم قطع کردم هر طمع
دیگر از اسباب ِ دنیا لشکر و افسر ببر
در بلندی های فکرم رفت عقلم زیر چاه
محتسب ! فریاد کمتر پیش ِ گوش ِ کر ببر
کم بجو حال ِ (همایون) از کمال ِ دل شدن
تا نافتد پرده از غم کاغذ و دفتر ببر
جون 2007م
نورستان، افغانستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.