حباب عمر سید همایون شاه عالمی

حباب عمر
عمرم به آخر آمد و آبم ز سر گذشت
تا در نظر خیال ِ همان سیم بر گذشت
چاک ِ جگر نداشت اثر در مروتش
داغی به دل بماند که تیر از جگر گذشت
پنهان نمود روی به آن موی ِ عنبرین
دل در هوای حرص بسی بیشتر گذشت
فرصت ندا د عمر به عشق ابد رسم
بر باد رفت حاصل من بی ثمر گذشت
غافل بسی ز دام ِ حریفان ِ فتنه ام
عمری به ساده لوحی من بی خبر گذشت
بس ناله های نیمه شب ام بی اثر برفت
فریاد های و هوی ز شمس و قمر گذشت
یک دیده خواب بود (همایون) حباب عمر
سودای این قفس هوس ِ بال و پر گذشت
دسامبر 2005م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.