حاصل نفس سید همایون شاه عالمی

حاصل نفس
نفس انسان را به نادانی کـــــــــشد
رخ ز آدم سوی ِ حـــــــیوانی کشد
دل اگـــــر شد خادمِ نفسِ لعــــــین
آبرو چون ابر ِ نیســــانی کــــــشد
دست و پا را بند سازد تا خـلاص
از چنین زنجــــیر نتوانی کــــــشد
غرق اندر حــــرص شد گر آدمی
روزگـــــــــاران را پریشانی کشد
مشت ِ محکم بر دهان نفس کُــوب
مشکــــــلات دیر آســـــــانی کشد
آنچه کــــــــشتی ابتدا در مزرعـه
عاقبت محصول دهقـــــــانی کشد
عاقل اینجا کی کـند کاری که بعد
کنجی بنشیند، پشیمـــــــــانی کشد
آب وار ایندل بکـن ازآنکه آب
کـــوه را در صــحن میدانی کشد
دل به عشق حق بکن وســــیع تر
ملک دل را هم سلیمـــانی کـــشد
جسم ما بنگر (همایون) بهرروح
منفعت در شغل ِدربانی کـــــــشد
11 جون 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.