جوړپدې دنياجنت دی،دمورغېږه – الهام الدېن قېام

جوړپدې دنياجنت دی،دمورغېږه
دخدای رحم وشفقت دی،دمورغېږه
دنيا واړه دمورغېږه کې،پرته ده
ګهواره دبشريت ده،دمورغېږه
انسانيت دمورله غېږې،شروع کيږي
سرچينه دبشريت ده،دمور غېږه
محبت دمورپه غېږه کې،زده کيږي
مدرسه دمحبت ده،دمور غېږه
دمور مينه کې ريااوتذويرنشته
سرترپايه صداقت دی،دمورغېږه
دمورغېږه درازونو،ګنجينه ده
خزانه دلوړحکمت ده،دمورغېږه
دمورغېږه کې نفرت اوکرکه نشته
ډکه واړه دالفت ده،دمورغېږه
په للوللوکې رازدنصيحت شته
ښه اغازدنصيحت دی،دمورغېږه
دژوندکړه وړه ،ټول همدلته شروع کيږي
ښه ټاکونکې دقسمت ده،دمورغېږه
دشاهانوپه دربارکې،موندل نه شي
کوم دربار چې دعزت دی،دمور غېږه
په دنياکې نعمتونه دخدای ،ډيري
خوترټولو خوږنعمت دی،دمور غېږه
په دنياکې ئې مثال اوساری نشته
دومره ډکه دلذت ده، دمور غېږه
دمورغېږه ټوله مينه ،مينه مينه
ټوله مينه ،ټول رغبت ده،دمور غېږه
زه قيام ئې دستايلونه ،عاجزيم
دومره لوړ نوم دصفت ده،دمورغېږه
الحاج الهام لدين قيام
والدورف/جرمنی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.