جوهر درد و فراق – ملا عبدالواحد واعظی

جوهر درد و فراق

آتش عشقت اگر موج شرر میشود
ظلمت شب میرود باز سحر میشود

وقتی به معراج دل امر حضوری دهند
جوهر درد و فراق رنگ دیگر میشود

نور به نور حضور چشم به رخسار یار
دل که بدلبر رسید شمس و قمر میشود

قبله ئ حاجت رواطاق دوابروی توست
شام جفا میرود بام دیگر میرسد

ماه جهانتاب من فیض حضورت چنان
هر کو جمال تو دید اهل نظر میشود

سوی هواپرزدن عشق تو بخشیده است
دامن عشقت مرا بال هنر میشود

محنت دوریی تو حکمتی دارد به کف
جان که جانان رسید جان جگر میشود

زار و نزارم نمود بلبل شوریده ام
از دل بیچاره ام سنگ خبر میشود

این دل حیران من مست جنون شماست
خنده به لب آوری شهد و شکر میشود

لعل بدخشان من همتی دارد نخست
گرچه به سنگم زند سنگ گهر میشود

واعظی شهناز تو مرهم جان و دل است
گوهر دیدار او گنج اثر میشود

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.