جهاد و مقاومت حیدری وجودی

جهاد و مقاومت
ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت
فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت
ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان
سرلشکر تبار جهاد و مقاومت
ای قدردان خامه و شمشیر در نبرد
شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت
عشق و خردگرایی و امید داشتی
در کار و کارزار جهاد و مقاومت
شخصیت تو بود درین گیر دار دهر
در زنده‌گی حصار جهاد و مقاومت
جسمت اگر شکست ولی هست جان تو
نیروی پایدار جهاد و مقاومت
اندیشه و شجاعت تو بود و هست و باد
در رزمگه، شعار جهاد و مقاومت
طوفان روزگار نبردت ز جاـ گهی
ای دژ استوار جهاد و مقاومت
رویینه پیکر تو اگر زیر خاک شد
جانت بود وقار جهاد و مقاومت
خودخواه نساخت منصب اعلی و عالی‌ات
ای مرد خودمدار جهاد و مقاومت
رفتی و داغ خویش به دل‌ها گذاشتی
ای شمع تابدار جهاد و مقاومت
در روز ماتم تو سیه‌پوش گشته‌اند
بوم و بر دیار جهاد و مقاومت
تا نام عشق و عزت و آزاده‌گی به‌جاست
هستی تو یادگار جهاد و مقاومت
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares