جلوه در جلوه پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

جلوه در جلوه
رسـيـد مـوسـم گـل تـازه شـد جـهـان روشـن
و ز آمـد آمـد گـل رنــگ گـلـسـتـان روشــن
بـهـفـت جـلـوه بـيـاراســت چـهـره را گـلشن
کـشـيـد قـوس قـزح در مـيـان کـمـان روشـن
نــهـــاد بــار دگـــر آب رفـــتــه پــا در جــو
کـه تـا کـشـد بـبـغـل بـاز نـقـش جـان روشن
چــراغ لالــه بـيــاراســت دامــن صــحــــرا
بـکــوه و دره قـــنـــاديــل ارغــوان روشــن
رسـيـد مـوسـم گـلگـشـت گلـرخـان هـر ســو
بـهـر کـنـار شــود چـشـم عـاشـقــان روشــن
کـشـيـده بـاغ بـسـر از شـگـوفـه صـد چــادر
تـنـيــده راغ بـبـر زنــده پـرنـيــان روشـــــن
گــزيــده از رگ گــل شــاخ حــلــهء زيــبــا
بــبــســتــه در بر آن بــلـبل آشــيــان روشـن
ز بــســکه بر سر هر سبزه مـيـچـکـد گوهر
تـن چـمـن شــده از ابـر درفـشـــان روشـــن
طــراوت از در و ديــوار بــاغ مـيـجـوشـــد
کــه آب در نـظــر آرد از آســتــان روشـــن
دريـن زمـان کـه بــود کـايــنــات در جـلــوه
دريـن ميـان که بود جسم چون روان روشن
شــراب عــشــق بـجــانــم بـزد چـنـان آتــش
کـه شـد چـو سيـنه مرا مغز استخوان روشن
ز خـود بـرفـتــم و ديـدم فـروغ و زيــبـايــى
جـمــال ســيــد کــونـيـــن را در آن روشـــن
بـعــرض حال زبـان بـيــخـودانـه بـکـشــودم
بـگـفـتـمـش کـه مـرا از تو چشم جان روشن
ز تـاب روى تـو چـون شـمـع در گـدازم من
بــپــا ســـتــاده ام و کــرده ام زبــان روشــن
ز راس تــا بــقـــدم رحــمــت خــدا بـاشـــى
وجــود پـاک تــو از نــور جــاودان روشــن
قـريــن نــور خــدايــى و جـلــوه در جــلــوه
تــرا بــود ز ازل ظــاهــر و نهـــان روشــن
بـيــافــريــد خــدا از طـفــيــل تــو هــسـتــى
شـد از فـروغ تــو افـلاک رايـگــان روشــن
بـهـــار روضـــه جــاويــد تــازه از رويـــت
فـروغ غــنــچــه امـيــد زان دهـــان روشــن
شـکـســت طــاق انـو شــيـروان بـمــيــلادت
شــد از کـنــاره ايــن دهـر تا کـران روشــن
تـو خـاتـمـى و نـگـيـن حـلـقـه اى نـبــوت را
تـويـى چـو گـوهـر يکـتـا در آن ميان روشن
ز حـسـن يـوسـف اگـر مـصـر يوسفـستا نشد
شــد از جـمـال دل آراى تـو جهــان روشــن
بــوصــف آن يـد بـيــضـا قـلــم چـو بــردارم
شــود ز جلــوه مـرا خـامـه دربـنـان روشـن
شــکـسـتـه لـعــل لـبـت قـدر آب حـيــوان را
چـه حاجت اسـت عيان گردد از بيان روشن
دم تـو چـون دم عـيـسـى بـمـرده جـان بخشد
ز خـاک پـاى تـو پـيـداست نقش جان روشن
کـشـيـد عـيـسـى مـريـم بـدوش غـاشــيــه ات
شــود مـقــام تـو تـانـزدهــم کـســان روشــن
بـيــک نـفـس ز لـب لـعــل و گــوهـر دنـدان
تـبـسـمـت کـنـد از جـلـوه بحر و کان روشن
بـهــر چــه مـن نـگــرم آفـتـاب مـى بـيــنـــم
مـراسـت ديـده و دل از تـو بـيـکـران روشن
هــزار عـقـدهء پـيـچـيـده حــل ز گـيـسـويـت
هــزار نــکــتــه بــاريــک از مـيـان روشـن
ز تـار مـوى تـو ســـر رشــتـه زمـيـن پـيــدا
ز تــاب روى تــو نـامـوس آسـمــان روشــن
عـظـيـم خـوانـد خـداونـد وصـف خـلـقـت را
فـروغ خـلـق تو هر جاست در جهان روشن
بـدور و پـيـش تـو کـى سـايـه را بـود جـايى
فـزون تـراسـت ز خـورشيد سايه بان روشن
تـو يـى حـبـيـب خـداونـد و رهـنـمـاى مـحب
چــراغ عـشــق ز نـور تــو جـاودان روشـن
اطـاعـت از تـو اطـاعـت ز کـبـريــا بـاشـــد
دهــد کــلام خــدوانــد از آن نـشــان روشــن
بــراى اهـــل دل ديــده چــشــــم بــيــنــايــى
بـنـور سـر مـديـت قـصـر عـارفــان روشــن
قـســــم بـمـوى و رخــت يـاد مـيــکـنـد ايـزد
بـريــن مـقــال بـود حـکــم آســمـان روشــن
زبــذل تــو ســـر هـر بـيـــنـوا بـه سـامـانــى
ز عـدل تــو دل هـر فــرد نــاتــوان روشــن
ز جـبـهــه تــو نـمــايــان فــروغ دو گـيـتــى
نـوشــتــه انـد بـر آن سـر خـط امـان روشـن
ز گـوشــه اى نـظـرت نـور مـعـرفــت پـيـدا
ز شـرع انـورت ايـمـان انـس و جان روشن
ز پـرتــوى قـدمـت مـهــر و مـاه در تـابــش
ز گــرد راه تـو آغــوش کهـکـشــان روشـن
بـپـاى بـوس تـونــه کــرســى فــلـک تــارس
بـسـيـر موکب تو عـرش مـسـتـعـان روشــن
ز شــوق ديـدن رويــت مـلـک بـخــود بــالـد
بـخــدمتت پـر و بــال کــرو بـيــان روشـــن
از آنـدمــى کـه بـر افــلاک پــاى بــنـهـــادى
بـهــر طـرف بـود ابــواب آسـمــان روشـــن
شـد از حـضـور تو در جلوه سدره سر تا پا
مـقــام قـرب تـو از قـاب دو کـمــان روشــن
ز شـرح تـسـت کـه مـفـهـوم مـى شـود قرآن
هــزار نـکـتـه کـنـى از ره اى بـيـان روشـن
شـکـسـت سـنـگ عـدو تـا ز بـغـض دندانـت
شـد از اويـس رهء عـشـق جــاودان روشــن
بــدون وقــفــه بـر آورد يـک بـيــک دنــدان
کــه تـاز سـوز مـحـبـت کـنـد دهــان روشـن
بـه سـعـى تـسـت کـه شد کعـبه از بتان خالى
چـراغ ســرمــد تـوحـيـد شـد در آن روشــن
از آن زمـان کـه شـدى سـوى قـبـله در جلوه
بـشـــد بـراى ابــد نــقـــش کــاروان روشــن
زبـان بـه خـطـبه کشـادى جوبر کهء رحمت
رسـيـد فـيـض پـيـامـت بـانـس و جان روشن
بـدورى تـو ز دل سـنـگ و چـوب مـى نـالـد
از آن ســتـون حـنــانـه زنــد فـغــان روشــن
بــلاى کــرد ز هــجـر تـو در گـلــو ســرمـه
دگــر نـشــد ز گـلـويــش بـرون اذان روشـن
فـروغ تــازه دهــد تــا بـحـشـــر عــرفـانــت
ســراج ديــن تــو تــا آخــر زمــان روشـــن
امــانــت تــو بــه ســلـطـان وقـت در دوران
بگـردش از کـف او چـرخ کن فکان روشـن
تـپـد ز فـيـض شـــفـاعـت بـتـن دل عـاصــى
چـو چـشـم گـرسـنه دايم ز قرص نان روشن
چـو سـر بـه سـجـده گـذارد کـسـى بمحرابت
بـه بـيـنـد از خـم ابـروى تو نـشــان روشــن
چـوبـيـن مـرقـه و مـحـراب تـو بـخـويش آيد
بـجـسـم و جان نگـرد بـيـگـمان جنان روشن
زبـان بـه نـعـت تـو در نـيـم شب چو بکشايم
مـرا چـو مطلع خـور مى شـود دهان روشن
چـو بــا درود تــو دايــم دعـا قـريــن بـاشـــد
بــآرزوى اجـابـــت کــنــم بــيـــان روشــــن
بــود هــمــيــشــه لـواى مـحمـدى ص بـالا
مـدام مـهــر سـعـادت بهـــر مـکـان روشـــن
نـظــام شــرع تـو قـايــم بـود بـهــر کـشــور
ز فـيـض بـاطـنـى ات قـلـب عـارفان روشن
بــود بــه آيــت تــوحـيــد هــر زبــان گـويــا
بـود شـعــار شـهــادت بـهــر لـسـان روشــن
بــه تـيـره بـخـتـى افـغـانـسـتـان کـرم فــرمـا
که موقفش شـود اى خواجه در جهان روشن
هـمـيـشــه نـقــش نـگـيــن بـاد نــام والايـــت
دل حکـيـم هـم از نـقـش آن نـشـان روشـن
سرطان ١٣٢١
کابل کارته ٤
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

Hits: 9

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.