جلال نور همایون شاه عالمی

جلال نور
دانی که جایگاه ِ حقیقت وجود ِ ماست
از سرکشی ِ حالت بیرون نگشت راست
اندر نهاد ِ مرکز ِ باطن فتاده ایم
آنجا چه مسکن است که تاثیر حق بجاست
دور و برش محاط ز دیوار ِ پشت ِ هم
بر حاشیه کلفت ز شهوت چه مبتلاست
خیلی دقیق و پخته و محکم نشسته است
هر لحظه انحراف ز دامش بسی رواست
آنجا ی ، اشتباه ست حقیقت شکستن است
تشخیص فهم ودرک حقیقت چه برملاست
زندانی کرده ایم شکوه و جلال ِ نور
بیچاره در احاطه ی زندان چه بینوا ست
فارغ ز مشکلات بباید حصول کرد
مجرا و راه ِ نور حقیقت چنان صفاست
(متولد 1812م و متوفی 1889م ) شعر از : رابرت برو ننگ
شاعر انگیسی که در نزدیکی های شهر لندن تولد یافته است. Robert Browning
ترجمه و نظم از سید همایون شاه (عالمی)
سال 2007
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.