جز نقش تو در نظر نيامد ما را حافظ

 جز نقش تو در نظر نيامد ما را حافظ

Hits: 47

:: ADVERTISEMENTS ::
shares