جز به چشم عظمت هر که درو در نگرد – منوچهری دامغانی

جز به چشم عظمت هر که درو در نگرد
جـز بـه چشم عظمت هر که درو در نگرد
مـژه در دیـده او خــار مـغـیـلـان گـردد
گـر نسـیم کـرمـش بـر در دوزخ بـه جـهد
هـاویه خـوبـتـر از روضـه رضـوان گـردد
هنرش هست فراوان گهرش هست نکو
چون شجر نیک بود میوه فراوان گردد
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.