جام پُر مُل سید همایون شاه عالمی

جام پُر مُل
دل نتواند که تامل کند
عشق هر آن لحظه تکامل کند
خشک بشد گریه ز حیرانی ام
اشک سر ِ مژه تغافل کند
عقل ز سر جسته برون آمده
فرق کجا در جزء و در کل کند
هست خیال ِ رخ ِ خوبش بجا
عشق ز دل نغمه ی بلبل کند
جنت ِ فردوس نخواهد دلم
تا که خیال ِ لب ِ آن گل کند
تا به فنا می نگرَد این خرَد
کبر و هوی رو به تنزل کند
خرمی از نقش ِ خیالش رسید
ساغر ِ می نغمه ی قلقل کند
رنگ بهار ِ رخ ِ او جاویدان
تازه کند جام پر از مل کند
عشق(همایون) شده در زندگی
تا گل ِ اندیشه به کاکل کند
30 قوس 1387 هـ ش
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.