جام جهان بین سید همایون شاه عالمی

جام جهان بین
گر قصه ی آن جام ِ جهان بین کنم آغاز
ابحار ِ پُر از گوهر ِ رنگین کنم آغاز
هنگامه ء عشق آمده در قالب جان گشت
باریست سبک بال چه سنگین کنم آغاز
افشانده چنین مشک به اطراف دو گیتی
از هند و سمرقند، و یا چین کنم آغاز
در قالب نظم است پُر از معنی ِ دلکش
سرّ است به هر نکته کدامین کنم آغاز
هرکس نشد از عشق او را مُرده بخوانید
بر مرده دلان سورۀ یاسین کنم آغاز
نیلوفری قوسین که گهواره ء عشق است
تحریر ِ عروج اش خط زرین کنم آغاز
تحسین نگنجد به صفات ِ رخ ِ دلدار
بر منکر عشاق چه نفرین کنم آغاز
گر چند منم گَرد رهی کوچه ی عشاق
من فاتحه بر زاهد ِ خود بین کنم آغاز
هر دانه ز مژگان گهری نور (همایون)
در دامن شب ریخته پروین کنم آغاز
جنوری 2007
کابل، افغانستان

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.