تیر ملامت سید همایون شاه عالمی

تیر ملامت
طــــــــنین ناله ی من تا به آسمـان آمـــــد
کجـــــا اثر به دل ِ سنگ ناکـــسان آمـــــد
گلوشکسته شد از گفتنی که ظلم بس است
گــــــــــلایه دور تر از گوش ظالمـان آمد
ز هر سو نوحه برآمد که هی فــساد مکن
عمل نگــــــشت و ولی بر سر ِ زبان آمـد
گرفت ِ رشوة شده عــــــــادت پلید ِ کسان
به مــــــال ِ ملّـــــت ِ ما دزد پاســـبان آمد
چرا گم است ز تفـکیک ما حلال و حرام
چه شد که ملّــــــتی ناکام ِ امتحــــــان آمد
ز پهن ِ دفتر ِ مامور تا به مـــــیز ِ رئیس
صــــدای خفیه ی منحــــوس ِ خائنان آمد
ببین ترازوی ِ بقال زشت ِ گــــنده فروش
کـــــــــــنار ِ حلقه ی میزانش نا توان آمد
به نیم گوشت چوقصّاب کرده چَنِدر و پی
بخانه سه حصه اش دیدی؟ استخــوان آمد
به وقت داد و ستد کیسه را زند صــرّاف
اگر چه قصه ی انصــــــاف در میان آمد
کند به داخل ِ اخـــبار نان ِ سوخـــــته را
ببین که دزدیی خــبّازی هم عـــــیان آمـد
چرا که میر خطا بُد ز جمع، جمـله خطا
ز هر سو تیرِ مـــــلامت به این و آن آمد
بپاس روزه خدا را چراســت؟ ظلم وستم
ببین که گفـته گفته مرا موی از زبان آمد
دهان اگرچه (همایون) ببندی دررمضان
بگـــــوی حق که ترا اجر بیکــــران آمد
*****
6 اگست 2011 م
لارتن – ورجنیا، ایالات متحده امریکا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.