تکرار ها سید همایون شاه عالمی

تکرار ها
مبتذل گردد رخ مضمون از تکــــــــــرار ها
لغزش تکـــــــرار آرِد صــد خلل در کار هـا
درد هـــــــرگز کم نگردد از فغان و ناله بین
گـــوش عــادی میشود در نالش بیمــــــار ها
بی عمل گفتار باشد تخمه روی سنگ سخـت
خس ز جایش می نجنبد صــِرف از گفتار ها
بر نمی آید ز تکــــــــــرار سخن نفع و زیان
گنگ هـا بهتر شود معمـــار یا نجّــــــــار ها
هــر که شرح درد دارد بر زبان با شدّ و مـد
نیست مـــــردی چاره و درمان سازد بار هـا
دست و پای ِ حق بسی بستند اندر خود سری
گل حصاری گشته اینجا شد اسیر خـــــار ها
های! مردم در عمل خیزید بهر جـدّ و جـــهد
دارو و درمـــــــان باید بهر نیشِ مــــــار ها
هر که خواهد میتواند کــاری سازد در وطن
دست در زیرِ الاشه کـــــــــــی بیارد بار ها
دستِ مظلوم ار بگیری دستگــیرت حق شود
ارتقا هــــــــــرگز نشد از قصه یی بازار ها
یک درختی گر نشانَد هر یکی افغـــــان ما
کی شود این میهــن ما گلـــــشن و گلزار ها
نیست دلسوزی (همایون) تا ز دل کاری کند
مُلک آبادی نبیند با خــــــر و افــــــــسار ها
17 اگست 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.