تکبر سید همایون شاه عالمی

تکبر
چـــاره ی اهل تکــبر مشکل است
گرد ره باشی که بنیادت گِل است
علت رنجــــاندن ِ دل ها مــــــباش
زخم دل سختست چون زخم دل اسـت
از زبان ِ بد که نیش ِ مـــــار به
عیب هایت را زبانت حــــایل است
سنگ در جایش که سنگـــــینی کند
کاه از کم وزنی اش بی حاصل است
خیز و جستک عادت طفــــلان بوَد
هر که را عادت بوَد خود جاهل اسـت
چــــاره یی کار ِ خودت را خود بکن
گر دلت بر چاره سازی مایل است
بازوی همّــــت برآر و سخت کوش
هرکه کوشد رستمی از زابل اسـت
در قــناعت سر فـرو بر بیشـــتر
در سخاوت رحمت حق شامل اسـت
آمدن هــم رفــــــــــتنی دارد بدان
زندگی مانند ِ لبخند ِ گل است
در نشیب و در فراز ِ زندگـــی
موج های ِ بیکران ِ ساحل است
زندگی یعنی که سعی ِ جد و جــــهد
می نگردد کامیاب ار کاهل است
من ( همـــایونم ) به عشق و زندگی
این غزل هایم چو شور ِ بلبل اســت
22 نوامبر 1986م
سلوراسپرنگ – مریلند، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.