تيره چې روژه شي،نواخترراشي – الهام الدېن قېام

تيره چې روژه شي،نواخترراشي
کور ته له سفره ،مسافر راشي
مونږبه اختر،هله اختر وبولو
بيرته چې په خولا،ټول مرور راشي
دادتورتمونوديوان،سروخوري
تورې شپې سباشي،روڼ سهرراشي
يو ورورچې بل ورور،په غېږکې ونيسي
داسې وخت په مونږه،بختور راشي
وخاندي اخترته، خوشالي وکړي
مورته چې ورک ځوی،دزړګي سرراشي
يوځای دقيام سره،لاس پورته کړئ
داسې يوا ختردې خدايه ! ژرراشي
الحاج الهام الدين قيام
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.