تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید مولوی بلخی

 تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares