تن زن چو بزیر فلک بیباکی – حکیم عمر خیام

تن زن چو بزیر فلک بیباکی
من نوش چو در جهان آفت ناکی
چون اول و آخرت بجز خاکی نیست
انگار که بر خاک نه یی در خاکی
فلک ډیرې کړی خزانی د ګلونولښتی تاندې
می چښه چې آفتونه د جهان لرې د وړاندې
هم له خاورو پیدا سوی هم به خاوروته روان یې
ګواکي نه ګرځې پر خاورو یې د ګور تر خاورو لاندې
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.