تقدیم به پدران زحمت کش جامعه – سید احمد حدیث

تقدیم به پدران زحمت کش جامعه
پدر را دوست می دارم به آن اوصاف قرآنی
که دارم این نشان از او کنم فخرش چو رحمانی
امید من همین باشد خدای قادر و دانا
نصیبش عمر نوح گردان به الطافت که سبحانی
چو گفتن آن بهشتم را به زیر پای مادر ها
نباشد بی پدر جنت که آدم اولش خوانی
درست است اینکه میگویند به شبها رنج هر مادر
تو هم گر بنگری در روز پدر زحمت کشی نانی
شوم حیران به این خلقت خدایا اینچه حمکت بود
نمی دانم چه سان بگذشت بر آن عیسای عمرانی
غلط بینم که میگویند پدر مهرش چو کم باشد
که اعمی شد ز فرزندش همان یعقوب کنعانی
چو آهی بر کشد مادر نگیرد قهر آن داور
که خوردی شیر پاکش را مکن دیگر تو جولانی
ولیکن بشنو ای جانم پدر چون بر کشد آهی
قبولش می کند داور نبینی روز شادانی
هر آن کس با پدر افتد ز روی خشم گوید اف
نبیند خیر در عالم شود چون سخت پشیمانی
پدر باشد چو کشتیبان به هر امواج سختی ها
نباشد ناخدا در آن رود کشتی به طوفانی
“حدیثا ” وصف والد را چو نتوانی دیگر بس کن
برو بشنو تو وصفش را از آن مردان عرفانی
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.