تقدیم به دوستان شاعر پیشه ام – سید احمد حدیث

تقدیم به دوستان شاعر پیشه ام
شاعر شیرین سخن زمزمه آغاز کرد
آنچه به دل آمدش لب به سخن باز کرد
درد و غمی خود همیش با قلم و کاغذش
قطره ی خون از جگر قافیه پرداز کرد
چون تو کبوتر به تن دانه بچیدی ز شعر
هر که به قدر توان پیکر خود باز کرد
نصف شب ازخواب خوش هردرمعنی گشود
بانگ خروش قلم نغمه ی اعجاز کرد
چیدن هر مهره اش خوب بداند کجاست
واژه بسازد به نو کاخ سخن ساز کرد
دست گشاد او را هیچ کسی در نیافت
گاه سخن پیچ و خم جاده یی دمسازکرد
لیک در این عصر ما قدر سخنور به جو
یا که سخنور نی ایم یا سخن ایجاز کرد
این چه سخن گفته بود سعدی و حافظ مقام
کز سخنی مولوی غلغله انداز کرد
مرغ دلی شاعران واژه و بیت است بخوان
گر نکنی فهم آن مرغ سخن ناز کرد
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.