تقدیم به خواهران عزیزم – سید احمد حدیث

تقدیم به خواهران عزیزم
قلب دختر جای هر با هرزه نیست
قلب دختر بی گران و عرضه نیست
قلب دختر پاک باشد ای جوان
قلب دختر بر همه نیست رایگان
قلب دختر آیینه یی جام وجم است
قلب دختر خوش نمایی عالم است
قلب دختر صاف می باشد رقیق
قلب دختر پاک تر از آن عقیق
قلب دختر مادر اولاد توست
قلب دختر سر نوشت زاد توست
قلب دختر آفتاب است ای عزیز
قلب دختر باغ و بوستان گل بریز
قلب دختر کشتی رود خانه است
قلب دختر پیش تو بیگانه است
قلب دختر آن مکان الفت است
قلب دختر جایگاهی صولت است
قلب دختر عشق می ارد پدید
قلب دختر چون نمی خواهد پلید
قلب دختر نازک از گل های باغ
قلب دختر سنگ نیست ای بی دماغ
قلب دختر مشعل هر زندگی ست
قلب دختر تا ابد پایندگی ست
قلب دختر هر که بشکست ای جوان
قلب دختر نی، خود بشکست عیان
قلب دختر آن همه دنیای توست
قلب دختر خانه یی روشنای توست
هر که با قلبش کند بازی مگر
نیست انسان بلکه باشد جانور
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.