تـو دعــــــا کن به لب حوصـــله آمیـن داریم – احمد محمود امپراطور

تـو دعــــــا کن به لب حوصـــله آمیـن داریم
واژه ی عشق به هــر مصرع تضمین داریم
بیت، بیت سخن از یــــــاد تــــو زرین داریم
دیـــــده ی خون شـــــده و دامن رنگین داریم
در هــــــوای تــو دل غمــــزده تلقیـــن داریم
*****
خواری و رنج و مضلت غــــــم و ماتم تاکی
عوض شهـــــد به پیمـــانه ی مـــا، سم تاکی
در خیـــــالات و جنـــــون زندگی مبهم تاکی
پـــــرش شـــــوخی نظـــــــاره ی شبنم تاکی
اینچنین حادثــــه یک نیست که چندین داریم
*****
هر طرف نالـــــه و فریـــاد و جنون می بارد
جــای بــــاران محبت همـــــه خون می بارد
ســــوزش و درد ز بیــرون و درون می بارد
چقـــــدر حسرت و زاری و فســـون می بارد
در عـــزای که مگر جامــه ی مشکین داریم
*****
چشم باز است ولـــی جوهر حق دیدن نیست
دامن از داغ سیــــه روز زمــان چیدن نیست
نفس زانی ست مگر زین همه ببریدن نیست
دل خون خـــورده ی مــا مایل خندیدن نیست
دوش در دوش اجـل رهـــــرو غمگین داریم
*****
بنـــــده هستیم ولـــــی بنــــدگی را کی دانیم
در ســــرا شیب عمـــــر زندگی را کی دانیم
رمـــــز شایستــــه یی پاینـــدگی را کی دانیم
حیف صــــد حیف که بالنـــدگی را کی دانیم
مات در قصـــر امل چشــــم به فرزین داریم
*****
دهـــر یک جنبش مژگان پــر از مفهوم است
هرکه با کرده و ناکـرده ی خود محکوم است
آخـــــر دور حیات همــــــگان معــــدوم است
پیشتــــر از همــــه القـــاب لقب مرحوم است
غـــافل از مرگ ولـی قلب پــر از کین داریم
*****
هــر طرف را نگری عالمی از موجود است
صفـــــر اعداد تجمل پی هـــــــم افزود است
این مخمس ز تپــش هــــای دل محمود است
خارج از عشق هر آنچه که بود مردود است
درد را بـــــا سخن عشق تــــو تسکین داریم
*****
شنبه 31 سنبله 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 22 سپتمبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.