تعظیم این روز بزرگ انوار عرفان آورد – خلیل الله خلیلی

تعظیم این روز بزرگ انوار عرفان آورد
وجد آورد شور آورد نور آورد جان آورد
پیغام نو از عصر نو در گوش افغان آورد
در تیره شام زندگی شمع فروزان آورد
ره را به ما روشن کننداین ره شناسان وطن
این راز داران وطن آموز گاران وطن
تا علم باشد در جهان این سر زمین آباد باد
این کشور آزادگان از بند غم آزاد باد
از پیشرفت مملکت شاه وطن دلشاد بادر
شا گرد در کسب هنر مسرور از استاد باد
باشند از هم بهره ور د ر روز گاران وطن
این غمگساران وطن آموز گاران وطن
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.