تزویر سید همایون شاه عالمی

تزویر
ناصح شریفانه ز دیوانه بپرهیز
از رند خراباتی ء مستانه بپرهیز
از آتش عشق دل دیوانه ُ مسکین
زآهنگ غضب دیده زولانه بپرهیز
خسته است دل ما ز وصایت گری هایت
رو جای دگر گوی ازین خانه بپرهیز
اندر سخن ماست حروف گذر دل
عشقست ره وصل ز افسانه بپرهیز
کم بر رخ مردم بکش آن زهد ریایی
برزلف سخن کم بزن این شانه بپرهیز
بر شمع جمال رخ دلدار بگردیم
از خرمن پر آتش پروانه بپرهیز
هر آه کند خشک هرآن اشکی زهجرش
زین آه جگر سوز غریبانه بپرهیز
از هردو جهان وصل فقط خواست (همایون)
تزویر بر انداز حکیمانه بپرهیز
27 جون 2008م
کابل، افغانستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.