تدبير صواب از دل خوش بايد جست سعدی

 تدبير صواب از دل خوش بايد جست سعدی

Hits: 121

:: ADVERTISEMENTS ::
Share: