تدبير صواب از دل خوش بايد جست سعدی

 تدبير صواب از دل خوش بايد جست سعدی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares