تا شب دمار روز مرا در بیاورد – تمنا مهرزاد

تا شب دمار روز مرا در بیاورد
تاغم دوباره لشکر دیگر بیاورد..
دارم`سرنگ خاطره` تزریق میکنم
بنشین..تاکه دکتربهتر بیاورد..
اردیبهشت های مرا خسته میشوند
باشد که تیر وبهمن وآذر بیاورد..
بنشین وحرف های مرا ساده تر بکن
کودل؟؟کجاقصیده ودفتر بیاورد؟؟
اصلا بمان که داغ مرا تازه تر کنی
از قافیه گذشته ام ..از هر `بیاورد`
پایان این غزل به تباهی کشیده است
دل رفته است مصرع آخر بیاورد..
من تا همیشه نیمه تمامم چه می شود؟؟
دنیا مرابرای تو از سر بیاورد..؟؟!
– تمنا مهرزاد

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.