تا سر زلف پریشان تو چین در چین‌ست – وحدت کرمانشاهی

تا سر زلف پریشان تو چین در چین‌ست
زیر هر چینی از آن، جای دل غمگین است
بی مه روی بتان، شب همه شب تا بسحر
دامن و دیده‌ام از اشک، پر ازپروین‌ست
شیوه‌ی کوهکنی، شیوه‌ی فرهاد بود
صفت حسن فروشی، صفت شیرین‌ست
باغ حسن تو چه باغی‌ست که پیوسته در او
سنبل و نرگس و ریحان و گل و نسرین‌ست؟
عاشق ار خواب سلامت نکند نیست عجب
عشق را درد بود بستر و غم، بالین‌ست
وحدت از صومعه گر رخت به میخانه کشید
عارف حق نگر و رند حقیقت بین‌ست
وحدت کرمانشاهی

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.