تا راه قلندری نپویی نشود – حکیم عمر خیام

تا راه قلندری نپویی نشود
رخساره به خون دل نشویی نشود
سودا چه پزی که تا چو دلسوختگان
یکباره به ترک خود نگویی نشود
چې پر لار د قلندرو روان نه سې نه رسیږې
رنګ په وینو د زړګي چې د ځان نه سې نه رسیږې
چې د شمعې په لمبو کې در نه هیره هستي نه سي
بیګانه له ځانه ټول چې، جانان نه سې نه رسیږې
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.