تا در تن تست استخوان ورگ و پی – حکیم عمر خیام

تا در تن تست استخوان ورگ و پی
از خانۀ تقدیر منه بیرون پی
گردن منه ارخصم بود رستم زال
منت مکش ار دوست بود حاتم طی
چې په تن کې دی لاساه سته چې لرې هډ او رګونه
د تقدیر له کور د باندې چې ونه باسې گامونه
که دښمن دی رستم زال وي چې تسلیم یې نه
سی زور ته که دی دوست حاتم طی وي یو یې نه سی منتونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.