تا آب شدم سراب دیدم خود را

 تا آب شدم سراب دیدم خود را

:: ADVERTISEMENTS ::
shares