تاسو ځانته سوله غواړئ،مونږته مدام جنګ غواړئ – الهام الدېن قېام

تاسو ځانته سوله غواړئ،مونږته مدام جنګ غواړئ
خپل وطن اباد غواړئ،زمونږه وطن ړنګ غواړئ
تاسوخوننګ نه پيژنئ،مونږخوپه ننګ ژوندکوو
تاسونوبيا ولې؟ مونږدځان په څېر بي ننګ غواړئ
تاسودښمنان زمونږدښکلي فرهنګ ولې يي؟
تاسوپه مونږ ولې راتپل دخپل فرهنګ غواړئ؟
واورئ دقيام، بيننګو! دا ارمان به ګورته وړئ
تاسو که غيور افغانان هم،د ځان په رنګ غواړئ
الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمني
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.