بی گهی و دوری ره باک نیست

 بی گهی و دوری ره باک نیست

:: ADVERTISEMENTS ::
shares