بی کسی سید همایون شاه عالمی

بی کسی
حــــــسرت به خوابگــــــاه دلم نار مـیزند
حـــــــیرت درون دیدۀ بیدار مــــــــــیزند
در مانده ام بخویش و ببین چرخ تیز گرد
حـــــرف درون پرده به اسرار مــــــیزند
تا بر گـــــــــلی نظر بکـنم در تمــــــایلی
زاهـــــــــد درون دیدۀ من خـــار مـــیزند
خواهـــــم ز باده پاک کــــنم مـاورای دل
پیشانی ام به مــــــهر گــــــــنهکار میزند
صـــــــاحبدلی نگشت مرا همــــدمم گهی
بر سر غبار بی کـــــــــسی دستار میزند
حــــسن لقــــــای معنویت نیست در پسند
مادی پرست رســــــــته ی بازار مــیزند
چشم خطیر شوم، به هــمچشمی های دیر
با خنجــــــرعـــــــــداوت خود کار میزند
در روزگار ِ خلق قضـــــــاوت همی کند
زاهــــــد همیشه لاف ز کـــــردار مـیزند
ناصــــح ازینکه پرده کند عـیب خویشتن
آتش بکـــــــام سینه ی افگـــــــــار میزند
نازم به اوج عــــشق (همایون) که دمبدم
بی خوف حرف رایحـــــــه ی یار میزند
24 اگست 2011 م
لارتن- ورجنیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.