بی تفاوت – خلیل الله خلیلی

بی تفاوت
گیرم که همه عیب و هجایم گویند
از من چه زدود
گیرم که همه راه ثنایم پویند
بر من چه فزود
آن شاخ شکوفه در چمن می خندد
بی منت کس
گلهای بهار از زمین می رویند
بی گفت و شنود
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.