بیمارم و تب در امتحانم دارد – حکیم عمر خیام

بیمارم و تب در امتحانم دارد
نا خوردن می قصد بجانم دارد
وین طرفه نگر که هر چه در بیماری
جز باده خورم همه زیانم دارد
رنځور پروت یم توري تبې غوړولی امتحان دی
او له سرو میو پرهیز مې عزراییل د روح او ځان دی
راسه دا عجبه واوره چې په رنځ کې هر څه خورمه
بي سرو میو چې شفا ده بل په هر څه کې تاوان دی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.