بیشه وجود حیدری وجودی

بیشه وجود
در بیشه وجود تو شیــــــــر خـدا علیست
شمشیرحق بدسـت ودل مصطفی علیست
تا حشر در قلمـــــــــرو اقلیـم اولیـــــــــا
میر و امیر و صــاحب فوج ولوا علیست
مردی که با ثبـــــــات بمیـــــــدان زنـدگی
بــــردوش دل کشد علـــــم کبریا علیست
پشمین کلاه فقـــــــــر نهادند بـــــرسرش
فرمانــــروای سلطنت بــــوریا علیست
ازجان و دل گــــدای در اوست هردلــــی
درکارگــــــاه عشق شـــه اولیـــا علیست
راضی بود زحضرت او ذات بـــی نشـــان
ازبنده گان خاص خــــدا مرتضــاعلیست
بسیار هســت راهبـــــــر و رهنمـــــا ولی
ازبهر خلق راهبــــر و رهگشــا علیست
درانبیـا رسیـــــــــــــد فتــــــــوت خلیل را
دراولیا نشـــــان فتــــوت فتــــا علیست
زیبا و زشت از کرمش نا امیــــــــد نیست
دریای بیکرانــــه جود و سخـــا علیست
آیینه جمــــــــــال و جلال و کمـــــــال حق
نورحضــــــور سینــه خیـرالورا علیست
بعد از خدا براز دل فخــــــــر کاینــــــــات
ازراه دیــده و دل و جـان آشنــا علیست
وصفش همین بس است که درگلشن جهان
سرو و روان بـــاغ دل مصطفــا علیست
گرد وغبار شــــرک ندید است سینـــه اش
سر تا بپای آییــــــــنه حق نمــا علیست
سرداد در نمــــــاز بدرگـــــــاه بی نیــــــاز
با تیغ حق شهیــد طریق رضـا علیست
امواج نوری نگــــــــه اش آیت شفــــــاف
هر در در ابعـــــام هستـــی دوا علیست
آرام بخش جــان و دل در دمند مـــــــــا
ای حیدری سکینه مهر و وفـا علیست
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.