بگویید او را حسین پژمان بختیاری

بگویید آن غایت آرزو را
که دیدیم بر آرزوی تو او را
ز آشفتگی‌های من داستان‌ها
بگویید آن یار آشفته مو را
ز نومیدی من حکایات شیرین
بگویید آن چشمهٔ آرزو را
حدیثی بگویید تا رحمت آید
به حال من آن یار بیداد خو را
درازست طومار اندوه و ترسم
که آن فتنه کوته کند گفتگو را
ز بی‌تابیم آنچه در گفته آید
بگویید او را،بگویید او را
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.