بگشتم به چین و به روم وعراق – سید احمد حدیث

بگشتم به چین و به روم وعراق
ندیدم رفیقی در این زیر تاق
که باشد موافق دلش با زبان
اگر دیدی ز من سلامی رسان
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.