بگذر از دنیا که عالم جای خواب و نوش نیست – سید احمد حدیث

بگذر از دنیا که عالم جای خواب و نوش نیست
عجزما بیهوده باشد زان که او را گوش نیست
گر چه این دنیا تو را چون پرورش از خود نمود
گرگ با همراه بره هیچگاه آغوش نیست
گر به نفست صبح و شامش بره بریان دهی
یک زمان با نان خشکت قهر باشد جوش نیست
یک قدم بردار و آزاد شو به نفس شوم خود
شاه اقلیم وجودت شو که او را خوش نیست
شب چو داری پیش رو نگذار که تاریکش رود
ورنه هر شب پیش رویت بنگری که دوش نیست
چرخ دیدم دور می زد در میان افتاده ایم
پس برا از چنبری چون هیچگاه ، خاموش نیست
دیده ام من می پرستان باده قلابی خورند
از رزان افتان و خیزان لیک آن مدهوش نیست
کار دنیا سر به سر چون کوه عالم گشته است
بس که فردایش نمودم زانکه فردا توش نیست
ای ” حدیث” از چرک دنیا پا کجا میتوان کشید
حاصلت بر باد دادی آخرت همدوش نیست
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.