بيوفا يارم

بيوفا يارم
بيوفا يارم، کرده غم بارم
بشنو ای آشنا، از دل زارم
بين ما هر چه بود، زير چرخ کبود
شد نهان ای دل، هر چه بود و نبود
روز و شب نالم، اشک و خون بارم
سينه غم را، من زغم زادم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.