بيا بريم به سنگران

بيا بريم به سنگران
بيا بريم به سنگران، جمله خوبان هموجاست
همگی بلبل و گل يار قدر دان هموجاست
عجب توت فراوان داره پنجشير
چه دريای خروشان داره پنجشير
چه می پرسی ز تلخان لذيذش
چه فرزندان خندان داره پنجشير
به کوهش حضرت پيران بينی
به آستانه رخ شيران بينی
به رخه ساقی و عشق و صداقت
همگی خرم و خندان بينی
فدای آسمان صاف پنجشير
فدای چشمه های آب پنجشير
به کابل می تپد قلبم به سينه
ببينم هر شبی من خواب پنجشير
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.