بوی تو خيزد هنوز

بوی تو خيزد هنوز
بوی تو خيزد هنوز، بوی تو از بسترم
ای لب نوشين بماند، داغ تو بر پيکرم
بسترم آشفته است، بوی ترا ميدهد
ليک تهی مانده است، جای تو در بسترم
از تو همين آرزوست چون شب دوشين من
باز شب ديگرم، باش شب ديگرم
بوی تو خيزد هنوز، بوی تو از بسترم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.