به چشم امیر علیشیر نوایی

به چشم
گفت راهم را بروب آن سیمبر،گفتم به چشم
گفت دیگر ره،بزن آبش دگر،گفتم به چشم
گفت اگر روزی ز زلفم دور ماندی و جدا
گریه میکن ز اول شب تا سحر،گفتم به چشم
گفت اگر بر یاد لعلم،باده ی گلگون خوری
کاسه ها پر ساز از خون جگر،گفتم به چشم
گفت اگر خواهی به رویم چشم خود روشن کنی
از همه خوبان بکن قطع نظر،گفتم به چشم
گفت اگر یابد ز شام هجر،چشمت تیرگی
ساز از شمع رخم نور بصر،گفتم به چشم
گفت با چشمت بگو کز خاک راه توسنم
نور یابد سرمه را منت مبر،گفتم به چشم
گفت فانی چون که اهل عشق سوی مهوشان
بنگرند آن دم،تو سوی ما نگر،گفتم به چشم
امیر علیشیر نوایی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.