به مناسبت روز والای زن – سید احمد حدیث

به مناسبت روز والای زن
جایگاهی زن بدان ای نیک مرد
از مقام زن چو گشتی با خرد
زن بسان گل بود اندر جهان
بوی عطرش از بهشت آمد عیان
من یقین دارم بهشت نازنین
زیر پایش نقش باشد هر نگین
انبیا با آن بزرگی و کتاب
مهر شان با مادر و زن بی حساب
خلق گشتی چون فرشته بر زمین
گاه مریم گاه زهرای بنین
گر نبودی حضرت آدم کی بود؟
چون تو بودی حضرت آدم وجود
چون نهایت نقش کرد اندام تو
بت پرستان پیروی اصنام تو
نقش بت از تو مجلل گشته است
نقش مرد از تو مدلل گشته است
قوت و نیرو به این مردان بداد
کوه صبر از بهر تو جولان بداد
پشت هر مرد قوی یک دست زن
باورت نیست، تو نگر بر پا و تن
از گلویی خود ربود بر دهن تو
تا که جسمت پرورش یابد از او
هر که قدر زن نداند یک سخن
غرق باشد تا گلویش در لجن
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.