به فال نیک و به روز مبارک شنبد – منوچهری دامغانی

به فال نیک و به روز مبارک شنبد
بــه فـال نـیـک و بــه روز مـبــارک شـنـبــد
نـبـیـذگـیـر و مـده روزگـار نـیـک بــه بــد
بـه دین موسـی امروز خـوشتـرسـت نبـیذ
بـخـور مـوافـقـتـش را نـبـیـذ نـو شـنـبـد
اگـر تـوانـی یـکـشـنـبــد از صـبــوحـی کـن
کـجـا صـبـوحـی نیکو بـود بـه یکشـنبـد
طریق و مذهب عیسی به باده خوش ناب
نگاهدار و مزن بـخـت خویش را بـه لگد
بـه روزگـار دوشـنـبـد نـبـیذ خـور بـه نشـاط
بـه رسم موبـد پـیشین و موبـدان موبـد
بـگیر روز سـه شـنبـد بـه دسـت بـاده ناب
بخور که خوب بود عیش روز سه شنبد
چـهارشـنـبـه کـه روز بـلـاسـت بـاده بـخـور
بـه ساتگینی می خور بـه عافیت گذرد
بـه پـنجـشنبـه که روز خمار می زدگیست
چـو تـلخ بـاده خوری راحـتـت فزاید خود
پــــس از نـــمـــاز دگـــر روزگــــار آدیـــنـــه
نـبـیذ خـور کـه گـنـاهان عـفـو کـند ایزد

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.